skip to Main Content
+31 (0)416 391 999 info@ventinet.nl

Declaration of Performance – PV type parkeergarage Ventilatoren

Vanwege kritiek op het functioneren van de CPD (richtlijn bouwproducten) heeft de Europese Commissie in samenwerking met de landen binnen de EER gewerkt aan een verbeterde Europese regelgeving , welke zijn beslag heeft gekregen in de nieuwe Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU), ook wel CPR (Construction Products Regulation) genoemd.

De CPR is vanaf juli 2013 volledig van kracht. De CPR heeft rechtstreekse werking en is niet, zoals de CPD, afhankelijk van uiteenlopende interpretaties van lidstaten. Daarbij staat de prestatieverklaring (DoP = Declaration of Performance) centraal.

De CPR eist dat de CE-markering op bouwproducten bij zowel op de markt brengen van bouwproducten als de verdere distributie daarvan, uniek gekoppeld wordt aan een zogeheten prestatieverklaring (DoP) .De DoP wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering aan de klant geleverd dan wel door de fabrikant op een website ter beschikking gesteld. In deze DoP legt een fabrikant of importeur naast product- en adresgegevens, de prestaties van de bouwproduct vast en het daarbij behorend beoogd gebruik.

De CPR is van toepassing op voor de bouw bestemde producten die blijvend deel uitmaken van bouwwerken en waaraan eisen worden gesteld krachtens Europese regelgeving. Het betreffen bouwproducten waarvoor geharmoniseerde technische specificaties (EN’s = Europese normen of ETA’s = Europese technische beoordelingen) beschikbaar zijn.

In de CPR zijn zeven fundamentele eisen voor bouwwerken vastgelegd. Deze fundamentele eisen vormen de basis voor het opstellen van normalisatiemandaten en geharmoniseerde technische specificaties. 

In de CPR worden de geharmoniseerde producteigenschappen die zijn afgeleid van de bovengenoemde fundamentele eisen voor bouwwerken de “essentiële kenmerken” genoemd. Het betreft de volgende fundamentele eisen;

  • Mechanische sterkte en stabiliteit
  • Brandveiligheid
  • Hygiëne, gezondheid en milieu
  • Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
  • Bescherming tegen geluidshinder
  • Energiebesparing en warmtebehoud
  • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De “brandgas” parkeergarage ventilatoren die door VentiSpecial BV op de markt gebracht worden voldoen aan de hierboven omschreven Construction Products Regulation No. 305/2011/EU en zijn getest conform EN12101-3:2002 (Directive 89/106/EEC) door de Notified body BSI Assurance UK Limited. NB nr: 0086.

De Declaration of Perfomance zijn per product hieronder de downloaden:

DoP/CPR type : PV250/S F300
DoP/CPR type : PV250/S2 F300
DoP/CPR type : PV300/S F300
DoP/CPR type : PV300/S2 F300
DoP/CPR type : PV300/S F400
DoP/CPR type : VEJE 315 F300
DoP/CPR type : VEJE 350 F300
DoP/CPR type : VEJE450 F300

Back To Top